คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
  รู้จักเรา
Bizz Backup ส่งมอบคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่เป็น
  “กำลังเสริม” สร้างคุณค่าอย่างสูงสุด เรามีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจให้กับ
ลูกค้าของเรา ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน รูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นำไป
“ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ ตลอดจนถึงการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตรา
การเจริญเติบโตของธุรกิจ
Bizz Backup มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการตลาด การจัดการ
  พฤติกรรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การ
จัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการบริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่ -
โมเดิร์นเทรด การจัดการห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม การจัดการศูนย์
กระจายสินค้า การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานขาย
กระบวนการขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ และอื่น ๆ
บริการของเราครอบคลุมถึงการ “เสริมทักษะ” เช่น ทักษะการขาย
 
ทักษะการฝึกสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก
โดยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะ เพื่อที่จะ
ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคล เป็น
การเสริมแรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ
Download PDF