กรุณาอ่าน และทำความเข้าใจ “ข้อปฏิบัติการเข้าใช้เว็บบอร์ด” โดยละเอียด
  เจตนารมณ์ของเรา (Our Intention)
 
เราออกแบบ และพัฒนาเว็บบอร์ดนี้...
  ด้วยความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้นั้นไม่มีขอบเขต (Learning Without Boundary) ผู้คนเรียนรู้ได้
    อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifetime Learning)
  เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมชนของคนทำงานในวิชาชีพการบริหารจัดการ การตลาด การบริหาร
    ช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารลูกค้าหลัก การขาย การเจรจาต่อรอง การจัดซื้อผู้ประกอบ
กิจการ SMEs นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
  เพื่อสร้างโอกาสในการถาม-ตอบปัญหาได้โดยตรงจากมืออาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ
    ระหว่างกันภายในเครือข่าย (Networking) รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารล่าสุดในแวดวงธุรกิจ
  ข้อเรียกร้องจากเรา (Our Requirement)
 
ก่อนการเข้าใช้เว็บบอร์ดนี้ ท่านควรที่จะได้อ่านและทำความเข้าใจ “นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล
  (Privacy Policy)” และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms of Use)” ซึ่งปรากฏบน
หน้าแรกของเว็บไซต์นี้แล้ว นอกจากนั้น ท่านจำเป็นต้องยอมรับ “ข้อปฏิบัติการเข้าใช้เว็บบอร์ด”
ดังต่อไปนี้
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบัน
    พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่กล่าวโจมตี วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือ
    คำสอนของศาสนาอื่นใด
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรม จารีต ประเพณี
    หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามในสังคม
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หรือการคัดลอกงานเขียนของบุคคลอื่นมาโดย
    ไม่ได้รับอนุญาต นอกเสียจากว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นั้น
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จ กล่าวหาให้ร้าย หมิ่นประมาท หรือให้ได้รับการดู
    หมิ่นเกลียดชัง ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ส่อเสียด ลามก อนาจาร
ข่มขู่รุกรานความเป็นส่วนตัว หรือถ้อยคำอื่นใดที่เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่กล่าวหาพาดพิง ละเมิดสถาบันหรือองค์กร อ้างถึงหรือ
    เอ่ยชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เสนอข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น สถานที่
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
  เว้นจากการเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิด การ
    ทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่ การแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรีของวิญญูชนที่พึงจะกระทำ
  เว้นจากการใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของบุคคลอื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด
    และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระทั้งหลายเหล่านี้ จะถูกอัพโหลด (Upload) เข้า
    ไปในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นพึงตระหนักว่าท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วย
ตัวเอง หากยังจะแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์แห่งนี้ และข้อความหรือเนื้อหาที่
เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอความคิดเห็นนั้น
ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  ทันทีที่ Bizz Backup ตรวจพบข้อความใด ๆ ที่เข้าข่ายความผิดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการ
    ลบกระทู้ ลบความคิดเห็น หรือลบข้อความเหล่านั้นออกไปโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้า
ของความคิดเห็นนั้น นอกจากนี้ เรายังจะขยายผลดำเนินการอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิทธิของ
สาธารณชนตามสมควรจากผลแห่งความผิดหรือผลแห่งกิจกรรมนั้น
  ข้อความหรือเนื้อหา หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เข้าข่ายและเป็นความผิดทางอาญาเราถือว่าผู้เสนอ
    ความคิดเห็นดังกล่าวยินยอมให้ ISP (Internet Service Provider) หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เปิดเผยข้อมูลต่อ Bizz Backup โดยไม่เป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณ ของ ISP นั้น ๆ และ
เราสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
  Bizz Backup ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี สมกับเจตนารมณ์ของ
    เราที่คาดหวังตั้งใจไว้ เรามีความยินดีอย่างยิ่ง หากท่านจะช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องกระทู้ที่ผิด
กฎ กติกา มรรยาท หรือเข้าข่ายความผิดทั้งหลาย โดยแจ้งให้เราทราบได้ที่
webmaster@bizzbackup.co.th และเราจะดำเนินการตามความเหมาะสมในทันที
  สมัครสมาชิก
 
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ “นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  การใช้เว็บไซต์” และ “ข้อปฏิบัติการเข้าใช้เว็บบอร์ด” เป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะ
ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อปฏิบัติการเข้าใช้เว็บบอร์ด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ