ปรึกษาธุรกิจ
รูปแบบการ “ปรึกษาธุรกิจ” ของเรา
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
 
  ปรึกษาธุรกิจ
 • Bizz Backup สร้างโอกาสมากมายที่ช่วยให้องค์กรได้รับการพัฒนา
  เชิงยุทธศาสตร์ สามารถคิดค้น และเสนอแนวทางแก้ปัญหาซึ่งนำไป
  “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จได้จริง เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และ
  เสริมอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ
 • Bizz Backup ให้บริการ “บริหารจัดการโครงการ” ซึ่งครอบคลุมถึง
  แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
  การดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่จะแนะแนว
  การจัดการทั่วไป แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนา
  ทีมงานขาย และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในระบบห่วงโซ่อุปทาน
 • เรามุ่งเน้น “ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อ
  สิ่งที่ดีกว่า” เพื่อส่งมอบผลงานที่จับต้องได้ เช่น
  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
  การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ หรือจำนวนหน่วยขาย
    (Portfolio management)
  ยุทธศาสตร์ทางการตลาด และการวางแผนผลิตภัณฑ์
  การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
  การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานใหญ่
    (Corporate compliance)
  การตรวจสอบและควบคุมภายใน (Management control)
  การวางแผนภาษี (Tax planning)
  และอื่น ๆ
Download PDF