คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
เป็นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม
โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว
  ชุมชนของเรา
  • เราสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะสอดประสานให้เข้ากับ
    ชุมชน และสังคมอย่างกระตือรือร้น