คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
เป็นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม
โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว
  เป็นพลเมืองที่ดี
 • การเป็นพลเมืองที่ดีถือเป็นหลักความประพฤติ ปฏิบัติ แสดงความเป็น
  ตัวตนของเรา เราสนับสนุนให้ทีมงานทุกคนทุ่มเทเพื่อให้เกิด
  การเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างยั่งยืนในชุมชนของเรา
 • เราบ่มเพาะแรงจูงใจ ปลูกฝังความภาคภูมิใจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
  โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นกลุ่มคุณค่า
  ที่เข็มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว สร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
  และโปร่งใสผ่านธุรกิจและทีมงาน