คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
เป็นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม
โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว
  รับผิดชอบต่อสังคม
 • ให้บริการทางด้านงานอาชีพ
  เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยกิจกรรมที่จับต้องได้ ผ่านการ
    ช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงิน การสละเวลาอันมีค่า และการให้
  ทักษะจากทีมงานมืออาชีพของเรา ด้วยการฝึกอบรมให้กับคน
  รุ่นใหม่ในชุมชนของเรา หรือการให้บริการทางด้านกิจกรรม
  การศึกษาในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธุรกิจ
 • เป็นอาสาสมัครในชุมชนของเรา
  เราคืนกำไรให้กับสังคมด้วยกิจกรรมที่ปรากฎอย่างชัดแจ้ง ผ่าน
    การรวบรวมทุนให้กับองค์กรการกุศล ทั้งในระดับท้องถิ่น และ
  ระดับประเทศ การช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่าง ๆ
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดยการจุดประกายให้ทีมงาน
  ของเราเป็นผู้ระดมทุน