คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
เป็นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม
โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว
  โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว
 • เราระมัดระวัง เอาใจใส่ ดูแลโลกของเรา เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา
  พึงทำได้เพื่อที่จะควบคุมพลังงาน และจำกัดการใช้ทรัพยากร โดยมี
  เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน ทั้งในปัจจุบันและ
  รุ่นลูกหลานสืบไป
 • เราสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งหวังที่จะจำกัดผลกระทบ
  ของธุรกิจของเราต่อสิ่งแวดล้อม เราปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะ
  ต่าง ๆ เราใช้วิดีทัศน์และการประชุมทางไกลแทนที่การเดินทางที่ไม่
  จำเป็น