คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
หลักธรรมาภิบาล
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ประวัติผู้บริหาร
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
  ประวัติผู้บริหาร
   โดยสังเขป
 • ผู้บริหารบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ประสบความสำเร็จ ผู้ซึ่ง
  ได้นำแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจไป “ปฏิบัติ” ให้สำเร็จได้ในชีวิตจริง
 • เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมองภาพใหญ่เป็นองค์รวม กับความพิถีพิถัน และทำงานในราย
  ละเอียด ทั้งหมดนี้ หล่อหลอมให้เขามีวิสัยทัศน์ สามารถคิดค้น และ
  เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ “ลงมือทำ” ให้สำเร็จได้จริง
 • เขาได้รับการยอมรับว่า มีความสามารถในการ:
  • บริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ที่มีอำนาจในการต่อรองสูง
  • บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายแบบมวลชน การกระจาย
   สินค้าที่มีความสลับซับซ้อน
  • การปรับรื้อโครงสร้างเพื่อควบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้า
   ไปในองค์กร

อ่านประวัติย่อของ สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ