คุณค่าของเรา
เคารพนับถือปัญเจกชน
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
มีภาวะผู้นำสูง
ร่วมมือ ช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
  ร่วมมือ ช่วยเหลือ
 • คุณค่าที่เราแบ่งปันถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทีมงานของเรายึดถือ
  ประโยชน์ขององค์กรเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล เราท้าทายความคิด
  อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานด้วยกันเป็นทีม
 • เราสร้างบรรยากาศในการทำงานด้วยกันแบบเบา ๆ สบาย ๆ เพื่อ
  กระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนกล้าที่จะเปิดเผย หยิบยกประเด็นปัญหา
  ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่ออภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เราค้นหาแนวความคิด
  ตามกรอบที่เรากำหนด เพื่อจะได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  ทางธุรกิจต่อไป