คุณค่าของเรา
เคารพนับถือปัญเจกชน
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
มีภาวะผู้นำสูง
ร่วมมือ ช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
  มีภาวะผู้นำสูง
 • เราไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
  อยู่เสมอ เราสัมผัสและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างคล่องแคล่ว
  และหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจอย่างกระตือรือร้น เรามีจิตสำนึกแบบ
  ผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบสูง ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาทางเลือกใน
  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น เท่านั้น
 • เราทุกคนเป็นผู้นำ มีภาวะผู้นำสูง มีความรับผิดชอบ และต้องการส่ง
  มอบงานชั้นเลิศเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำในสิ่ง
  ที่สำคัญจำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีเลิศ