Backup Blogs

ปฏิสัมพันธ์กับ “ชุมชนของเรา” อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Friday, November 26 2010 at 23:42:30 PM
       Tags :  ปฏิสัมพันธ์, ชุมชนของเรา, บริการของเรา, เครือข่าย, คนทำงาน, วิชาชีพ, การบริหารจัดการ, การตลาด, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, การบริหารลูกค้าหลัก, การขาย, การเจรจาต่อรอง, การจัดซื้อ, ผู้ประกอบกิจการ, SMEs, นิสิต, นักศึกษา, ประชาชน, ผู้สนใจทั่วไป, ห้องข่า
จัดเรียงสินค้าให้ดูสวยเด่นในระดับสายตา อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:44:20 PM
       Tags :  จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interest, อยากได้, Desire, ใคร่ซื้อ, Ac
วงจรคุณความดี (Virtuous Spiral) อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Wednesday, May 25 2011 at 16:52:57 PM
       Tags :  วงจรคุณความดี, Virtuous Spiral, จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interes