Backup Blogs

จุดเปลี่ยน อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Thursday, September 16 2010 at 11:10:45 AM
       Tags :  ชาลส์ ดาร์วิน, การเปลี่ยนแปลง, ผู้ประกอบการ, จุดเปลี่ยน, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดใหญ่, วิสาหกิจขนาดกลาง, วิสาหกิจขนาดย่อม, ปรึกษาธุรกิจ, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, อบรมพัฒนา, บิซ แบ๊กอัพ, อนิจจัง, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เจรจาต่อรองแบบข้าฯ มาคนเดียว หรือเจรจาต่อรองเป็นทีม อะไรดีกว่ากัน อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 1:9:51 AM
       Tags :  การเจรจาต่อรองแบบเดี่ยว, ทีมเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองเป็นทีม, สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ, บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด, คำจำกัดความของการเจรจาต่อรอง, องค์ประกอบที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองธุรกิจ, ซื้อกิจการ, ควบรวบกิจการ, เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้