Backup Blogs

ชื่อนั้น สำคัญฉะนี้ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Friday, November 26 2010 at 23:24:46 PM
       Tags :  ชื่อนั้น สำคัญไฉน, โดนใจ, ตั้งชื่อ, ถูกโฉลก, มนตรี, ศรี, เดช, มูละ, จุดเปลี่ยน, ผู้ประกอบการ, ต้นทุนต่ำ, งานอาชีพ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, นักการตลาด, นักธุรกิจ, นักขาย, รู้จัก, จดจำ, การสัมผัสรับรู้, การตั้งชื่อ, สร้างแบรนด์, เครื่องหมายการค้า, ตราสัญญลัก
จัดเรียงสินค้าให้ดูสวยเด่นในระดับสายตา อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:44:20 PM
       Tags :  จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interest, อยากได้, Desire, ใคร่ซื้อ, Ac
วงจรคุณความดี (Virtuous Spiral) อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Wednesday, May 25 2011 at 16:52:57 PM
       Tags :  วงจรคุณความดี, Virtuous Spiral, จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interes
คุณค่าหลักและทักษะความเป็นผู้นำ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:56:24 AM
       Tags :  คุณค่าหลัก, ทักษะความเป็นผู้นำ, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ, ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์, ประสิทธิภาพ, การอบรม, ทีมงาน, ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ประธานกรรมการบริษัท, ผู้จัดการ, ผู้ตาม, Leader, Leadership, Follower, สไตล์ของผู้นำ, บุคลิกลักษณะของผู้นำ, ทักษะของผู้นำ,