Backup Blogs

อวสานเซลล์แมน - จุติอวตาร อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Monday, December 6 2010 at 9:19:24 AM
       Tags :  อวสานเซลล์แมน, เลื่อนตำแหน่ง, ปรับขึ้นเงินเดือน, รับโบนัส, รายงานการขายประจำวัน, สต๊อกสินค้า, การสั่งซื้อ, ระเบียนประวัติ, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดเตรียมข้อมูล, การเข้าเยี่ยม, สุรา, นารี, พาชี, กีฬาบัตร, รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส, เป้าหมายในชีวิต, แรงบัน