Backup Blogs

อวสานเซลล์แมน - จุติอวตาร อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Monday, December 6 2010 at 9:19:24 AM
       Tags :  อวสานเซลล์แมน, เลื่อนตำแหน่ง, ปรับขึ้นเงินเดือน, รับโบนัส, รายงานการขายประจำวัน, สต๊อกสินค้า, การสั่งซื้อ, ระเบียนประวัติ, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดเตรียมข้อมูล, การเข้าเยี่ยม, สุรา, นารี, พาชี, กีฬาบัตร, รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส, เป้าหมายในชีวิต, แรงบัน
ระเบียนประวัติลูกค้า อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:46:35 PM
       Tags :  ระเบียนประวัติลูกค้า, Call Card, Dealer Record Card, Account Record Book, Customer Profile, ระเบียนประวัติคนไข้, การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล, จัดการข้อมูล, จดบันทึกข้อมูล, แฟ้มข้อมูล, แบบฟอร์ม, มืออาชีพ, การวิเคราะห์, การวางแผน, ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ, พนักงานขา