Backup Blogs

จุดเปลี่ยน อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Thursday, September 16 2010 at 11:10:45 AM
       Tags :  ชาลส์ ดาร์วิน, การเปลี่ยนแปลง, ผู้ประกอบการ, จุดเปลี่ยน, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, วิสาหกิจขนาดใหญ่, วิสาหกิจขนาดกลาง, วิสาหกิจขนาดย่อม, ปรึกษาธุรกิจ, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, อบรมพัฒนา, บิซ แบ๊กอัพ, อนิจจัง, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Friday, November 26 2010 at 23:27:41 PM
       Tags :  เกินความคาดหมาย, ลูกค้า, ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, ลูกค้าต้องมาก่อน, ความพึงพอใจสูงสุด, ซื้อเพิ่ม, ซื้อซ้ำ, บอกต่อ, วิจัยพัฒนา, หลักสูตร, อบรมพัฒนา, อบรมสัมมนา, พัฒนาบุคลากร, เสริมทักษะการขาย, เสริมทักษะการโค้ช, การฝึกสอน, เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง, การบริหารจ
ปฏิสัมพันธ์กับ “ชุมชนของเรา” อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Friday, November 26 2010 at 23:42:30 PM
       Tags :  ปฏิสัมพันธ์, ชุมชนของเรา, บริการของเรา, เครือข่าย, คนทำงาน, วิชาชีพ, การบริหารจัดการ, การตลาด, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, การบริหารลูกค้าหลัก, การขาย, การเจรจาต่อรอง, การจัดซื้อ, ผู้ประกอบกิจการ, SMEs, นิสิต, นักศึกษา, ประชาชน, ผู้สนใจทั่วไป, ห้องข่า
อวสานเซลล์แมน - จุติอวตาร อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Monday, December 6 2010 at 9:19:24 AM
       Tags :  อวสานเซลล์แมน, เลื่อนตำแหน่ง, ปรับขึ้นเงินเดือน, รับโบนัส, รายงานการขายประจำวัน, สต๊อกสินค้า, การสั่งซื้อ, ระเบียนประวัติ, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดเตรียมข้อมูล, การเข้าเยี่ยม, สุรา, นารี, พาชี, กีฬาบัตร, รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส, เป้าหมายในชีวิต, แรงบัน
ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลักที่ประสบความสำเร็จ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:45:45 AM
       Tags :  ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลัก, แซม วอลตัน, วอล-มาร์ต, B2C, B2B, บริษัทค้าปลีก, บริษัทค้าปลีกข้ามชาติระดับโลก, โมเดิร์นเทรด, ส่วนแบ่งการตลาด, เป้าหมายการขาย, กำไร, ธุรกิจ, Gen Y, National Account Manager, Key Account Manager, Key Customer Manager, Buyer, Categ
คุณค่าหลักและทักษะความเป็นผู้นำ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:56:24 AM
       Tags :  คุณค่าหลัก, ทักษะความเป็นผู้นำ, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ, ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์, ประสิทธิภาพ, การอบรม, ทีมงาน, ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ประธานกรรมการบริษัท, ผู้จัดการ, ผู้ตาม, Leader, Leadership, Follower, สไตล์ของผู้นำ, บุคลิกลักษณะของผู้นำ, ทักษะของผู้นำ,