Backup Blogs

ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Friday, November 26 2010 at 23:27:41 PM
       Tags :  เกินความคาดหมาย, ลูกค้า, ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, ลูกค้าต้องมาก่อน, ความพึงพอใจสูงสุด, ซื้อเพิ่ม, ซื้อซ้ำ, บอกต่อ, วิจัยพัฒนา, หลักสูตร, อบรมพัฒนา, อบรมสัมมนา, พัฒนาบุคลากร, เสริมทักษะการขาย, เสริมทักษะการโค้ช, การฝึกสอน, เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง, การบริหารจ
ปฏิสัมพันธ์กับ “ชุมชนของเรา” อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Friday, November 26 2010 at 23:42:30 PM
       Tags :  ปฏิสัมพันธ์, ชุมชนของเรา, บริการของเรา, เครือข่าย, คนทำงาน, วิชาชีพ, การบริหารจัดการ, การตลาด, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, การบริหารลูกค้าหลัก, การขาย, การเจรจาต่อรอง, การจัดซื้อ, ผู้ประกอบกิจการ, SMEs, นิสิต, นักศึกษา, ประชาชน, ผู้สนใจทั่วไป, ห้องข่า
องค์ประกอบที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 1:0:49 AM
       Tags :  เจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรอง, ทักษะการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรอง, เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า, Trading Terms, เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน, เจรจาสันติภาพ, เจรจาต่อรองตัวประกัน, เจรจาการค้า, ข้อตกลงการค
เจรจาต่อรองแบบข้าฯ มาคนเดียว หรือเจรจาต่อรองเป็นทีม อะไรดีกว่ากัน อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 1:9:51 AM
       Tags :  การเจรจาต่อรองแบบเดี่ยว, ทีมเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองเป็นทีม, สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ, บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด, คำจำกัดความของการเจรจาต่อรอง, องค์ประกอบที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองธุรกิจ, ซื้อกิจการ, ควบรวบกิจการ, เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้