Super Coach | เสริมเทคนิคการโค้ช สร้างทักษะการชี้แนะฝึกสอนเพื่อการจัดการ

กรุงเทพมหานคร
15 เมษายน 2555

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ผู้ให้บริการปรึกษาธุรกิจ แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ และอบรมพัฒนา เจ้าของสโลแกน “ปฏิบัติการเสริมความสำเร็จ” ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า Bizz Backup ได้จัดระเบียบบริการ “อบรมพัฒนา” ใหม่ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 แบรนด์ คือ Vertical Sales, Super Coach, Sync Growth, และ Done Deals

หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ทั้งที่เป็นโปรแกรมฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training Sessions) และหลักสูตรฝึกอบรมสาธารณะ (Public Training Courses) ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช หรือการชี้แนะฝึกสอน เช่น พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด พัฒนาเทคนิคการโค้ช สร้างทักษะการชี้แนะฝึกสอนเพื่อการจัดการ ฯลฯ จะอยู่ภายใต้แบรนด์ Super Coach

เนื้อหาในหลักสูตร Super Coach ครอบคลุมถึงความรู้ที่จำเป็นต่อการโค้ช การเตรียมตัวและการวางแผน กล่าวเปิดการชี้แนะฝึกสอนอย่างสร้างสรรค์ สอบถาม ค้นหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาร่วมกัน สนับสนุนให้ผู้รับการชี้แนะฝึกสอนได้คิด ค้นหาวิธี วินิจฉัยแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ การปิดการชี้แนะฝึกสอน การติดตามประเมินผลการชี้แนะฝึกสอน หยั่งรากวัฒนธรรมการชี้แนะฝึกสอนในองค์กร รวมไปถึงเคล็ดลับ และเทคนิคที่สำคัญ

“เรามุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และเพิ่มพูนทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง สรรพัชญ์ กล่าว

รู้จัก และเข้าใจ “บิซ แบ๊กอัพ” ในเชิงลึก ด้วยการเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.th หรือติดต่อสอบถามบริการสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็น “กำลังเสริม” ผ่าน clientservice@bizzbackup.co.th หรือโทร 0-2931-6654, 08-1892-2456