Done Deals | เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

กรุงเทพมหานคร
15 เมษายน 2555

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ผู้ให้บริการปรึกษาธุรกิจ แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ และอบรมพัฒนา เจ้าของสโลแกน “ปฏิบัติการเสริมความสำเร็จ” ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า Bizz Backup ได้จัดระเบียบบริการ “อบรมพัฒนา” ใหม่ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 แบรนด์ คือ Vertical Sales, Super Coach, Sync Growth, และ Done Deals

หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ทั้งที่เป็นโปรแกรมฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training Sessions) และหลักสูตรฝึกอบรมสาธารณะ (Public Training Courses) ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง ทักษะการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เช่น เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพ (โมเดิร์นเทรด) อย่างเป็นสุข เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ฯลฯ จะอยู่ภายใต้แบรนด์ Done Deals

เนื้อหาในหลักสูตร Done Deals ครอบคลุมถึงความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การเตรียมตัวและการวางแผน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบพละกำลัง กำหนดทางเลือก วางแผนการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงานเพื่อทำการเจรจาต่อรอง การลงมือปฏิบัติเพื่อการเจรจาต่อรอง กล่าวเปิดการเจรจาต่อรอง อภิปราย ค้นหาความต้องการ เพื่อเข้าใจความคาดหวัง สังเกตุสัญญาณ สร้างสรรค์ และสื่อข้อเสนอ ขมวดตัวแปรต่าง ๆ ให้เป็นเงื่อนไข และนำเสนอแพคเกจใหม่อีกครั้ง ต่อรองในทุกขั้นตอน บีบ ขัน อัด ตอก เพื่อให้ได้ข้อตกลง เห็นพร้องต้องกัน ยอมรับข้อตกลง ขอเวลานอก หรือเลื่อนออกไป การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ ประเมินผล หลังการเจรจาต่อรอง

“เรามุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และเพิ่มพูนทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง สรรพัชญ์ กล่าว

รู้จัก และเข้าใจ “บิซ แบ๊กอัพ” ในเชิงลึก ด้วยการเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.th หรือติดต่อสอบถามบริการสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็น “กำลังเสริม” ผ่าน clientservice@bizzbackup.co.th หรือโทร 0-2931-6654, 08-1892-2456