ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่าน
  ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้จับจ่าย
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
อบรมพัฒนา
  ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
 • วิเคราะห์ เจาะลึก และแนะนำ “ช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจาย
  สินค้าที่เหมาะสมที่สุด” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
 • ขัดเกลา และเพิ่มความแหลมคมให้กับ “ยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน”
  ต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า
  และการเจาะตลาดใหม่
 • “กลั่นกรองและเลือกเฟ้น” ศูนย์กระจายสินค้าในฐานะหุ้นส่วนทาง
  ธุรกิจ
 • “บริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า” – สร้างรากฐาน เสริมความเป็น
  มืออาชีพ
 • ออกแบบโครงสร้างองค์กรให้ได้ประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุดผ่าน
  โครงการ “ทีมงานขายประสิทธิภาพสูง”
 • กำหนด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลศูนย์กระจายสินค้า ผ่าน
  “การประเมินผลเชิงดุลยภาพ”
 • “ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังของศูนย์กระจายสินค้า” เพื่อให้ธุรกิจ
  เติบโตอย่างยั่งยืน มีพลานามัยสมบูรณ์
 • เข้าใจอานุภาพของ “ทฤษฎีพาเลโต” และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
  กับ “ลูกค้าหลักรายสำคัญ” อย่างแข็งขันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
 • วิเคราะห์ เจาะลึก และค้นหาโอกาสที่จะ “ขยายการกระจายสินค้า” ให้
  กว้างกว่า ไกลกว่า ลึกกว่า ในช่องทางห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม