ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่าน
  ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้จับจ่าย
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
อบรมพัฒนา
  การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
 • ขัดเกลา และเพิ่มความแหลมคมให้กับ “ยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน
  ของทีมงานขาย” เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราการเจริญ
  เติบโตของธุรกิจ
 • สร้าง “รายงานทางธุรกิจที่จำเป็น” และออกแบบ “การประเมินผล
  เชิงดุลยภาพ” เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
 • “พยากรณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายอย่างมีหลักมีเกณฑ์ และเป็นเหตุ
  เป็นผลกัน” ทำให้เกิดการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่
  เหมาะสม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทางการเงิน
 • ปรับปรุง พัฒนา “กระบวนการภายใน” และบริหารจัดการให้เกิดการ
  “ลงมือทำ” ให้สำเร็จได้จริง
 • ออกแบบ “รายงานการประเมินผลงานส่วนบุคคลประจำปี” อย่างมี
  ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลงานที่สร้างความพึงพอใจ
  และเสริมแรงจูงใจ
 • กระตุ้นทีมงานขาย สร้างขวัญและเสริมแรงจูงใจ โดยผ่าน “แผน
  กระตุ้นยอดขายด้วยสินน้ำใจที่มีประสิทธิภาพ”