ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่าน
  ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้จับจ่าย
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
อบรมพัฒนา
  บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
 • ค้นหา “โอกาสทางธุรกิจ” โดยผ่านการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ เจาะลึก
  จาก “ฐานข้อมูลของลูกค้ารายใหญ่”
 • แปลง “ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของลูกค้ารายใหญ่” มาเป็นแผน
  ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้าถึงต่อลูกค้ารายนั้น
 • “จัดหมวดหมู่ลูกค้าและแบ่งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่” เพื่อจัดสรรทรัพยากร
  ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการก้าวเดิน
 • วิเคราะห์ เจาะลึก “ค่าใช้จ่ายทางการค้าในภาพรวม” เพื่อจัดสรรเงินลง
  ทุนทางการค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • บริหารจัดการ “เงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงทางธุรกิจ” ให้ได้
  ประโยชน์สูงสุด
 • “ออกแบบและเขียนแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้ารายใหญ่” และสามารถนำ
  ไป “ลงมือทำ” ให้สำเร็จเป็นจริงได้
 • “ออกแบบและจำลองกิจกรรมส่งเสริมการขายประจำปี” ของลูกค้า
  รายใหญ่“ให้ครอบคลุมถึงการใช้และควบคุมงบประมาณส่งเสริม
  การขาย”
 • “ออกแบบและสร้างสรรค์ หัวข้อการประเมินผลเชิงดุลยภาพ” ร่วมกับ
  ลูกค้ารายใหญ่
 • วิเคราะห์ ค้นหา “ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมการขาย”