ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่าน
  ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้จับจ่าย
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
อบรมพัฒนา
  บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่านความเข้าใจพฤติกรรมของ
  ผู้จับจ่าย
 • แปลง “ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และผู้จับจ่าย” มาเป็น
  แผนดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าถึงต่อผู้บริโภค และผู้จับจ่าย
 • ริเริ่ม สร้างสรรค์ “โครงการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ” เพื่อ
  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายใหญ่
 • ตรวจสอบ ทบทวนรายชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาด สี กลิ่น รส ฯลฯ หรือ
  ปริมาณที่ขายออก ว่ามีความเหมาะสม คุ้มค่าหรือไม่เพียงใด และ
  พัฒนา “คำแนะนำจากการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการวาง
  จำหน่ายในแต่ละช่องทาง”
 • ตรวจสอบ ทบทวนตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งการตลาด ฐานข้อมูลการจัดเรียงสินค้า ณ จุดขาย ฯลฯ และพัฒนา “คำแนะนำ
  เพื่อการจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง”
 • ตรวจสอบ ทบทวนตำแหน่งของราคา การตั้งราคา และพัฒนา “คำแนะนำระดับราคา หรือระดับส่วนลดที่ยอมรับได้ในแต่ละช่องทาง”
  เพื่อลดความขัดแย้งในการแข่งขันเรื่องราคาระหว่างช่องทางต่าง ๆ