ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
 
พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำ
  ยอดขายทะลุเป้า
พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อ
  สร้างโอกาสขายแบบไร้ขีด
  จำกัด
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อ
  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า
เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจ
  มืออาชีพอย่างเป็นสุข
เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรม
  ผู้จับจ่าย มาเป็นโอกาสขาย
สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้า
  เป็นกำลังเสริมในอนาคต
บริหารจัดการทีมงานขายให้
  ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การตลาดในภาพใหญ่สำหรับ
  บุคคลที่ไม่ใช่นักการตลาด
“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
  สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า
 • เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร
  ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทาง
    การเงิน นโยบายการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน และ
  ยุทธศาสตร์ในการค้าปลีก
  เก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก
  วิเคราะห์ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าหลัก และจัดลำดับ
    ความสำคัญก่อนหลัง
  สร้างแบบจำลองยอดขายเทียบกับค่าใช้จ่าย และจัดทำแผนธุรกิจ
  บริหารจัดการงบประมาณที่จะใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การ
    เขียนแผนส่งเสริมการขายประจำปี และการควบคุมให้เป็นไปตาม
  แผนปฏิบัติการ
  เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงทางธุรกิจ
  ออกแบบ “เครื่องมือชี้วัดความสำเร็จ” ร่วมกัน และทบทวน
    ประเมินผลงานเป็นประจำ
  จัดเตรียมแผน และรูปแบบในการนำเสนอ “ข้อเสนอทางธุรกิจ”
    ให้กับลูกค้าหลักเป็นการเฉพาะ
  ลงมือทำตามแผนปฏิบัติการ ณ จุดขายอย่างดีเลิศ
  ประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

Download PDF