คุณค่าของเรา
วัตถุประสงค์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเรา
พันธกิจของเรา
คำมั่นสัญญาของเรา
หลักปฏิบัติของเรา
ผู้นำของเรา
บุคลากรของเรา
ชุมชนของเรา
  หลักปฏิบัติของเรา
 • เรามองภาพใหญ่แบบบูรณาการเพื่อที่จะเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ทั้ง
  สิ่งแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายใน
 • เราให้คุณค่ากับลูกค้าของเราและทีมงานของเรา เราทุ่มเทอย่างจริงจัง
  เพื่อทำความเข้าใจ ล่วงรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา
 • เราให้ความสำคัญกับการค้นหาต้นตอของปัญหา
 • เราให้คุณค่ากับการวิเคราะห์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 • เรามีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์ไว้วางใจกัน และ
  เชื่อถือได้
 • เราสนับสนุนความคิดเห็นของกันและกัน
 • เราเปิดกว้างและยอมรับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • เราติดต่อสื่อสารอย่างจริงใจ เราพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา เราชี้แจง
  เรื่องราวต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่เป็นจริง
 • เรานำเสนอวิธีการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล
  ยุทธศาสตร์ที่กลั่นกรองจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นทางเลือก
  ที่นำไปปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน