เว็บบอร์ด รู้จักเรา บริการของเรา
  สมาชิก Bizz Backup | Log-in   คุณค่าของเรา   ปรึกษาธุรกิจ
  ยอมรับเงื่อนไขและตกลงเป็นสมาชิก      เคารพนับถือปัญเจกชน      รูปแบบการ “ปรึกษาธุรกิจ” ของเรา
  ไม่ยอมรับเงื่อนไข      ยึดมั่นในหลักคุณธรรม   แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
         มีภาวะผู้นำสูง      บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
บล็อกของเรา      ร่วมมือ ช่วยเหลือ      ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
      วัตถุประสงค์ของเรา      บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่านความเข้าใจ
ห้องข่าวของเรา   วิสัยทัศน์ของเรา      พฤติกรรมของผู้จับจ่าย
  ข้อมูลข่าวสารของเรา   พันธกิจของเรา      การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
  ข่าวธุรกิจภายในประเทศ   คำมั่นสัญญาของเรา   อบรมพัฒนา
     www.bangkokbiznews.com      จริยธรรม และจรรยาบรรณของเรา      รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
     www.bangkokpost.com      สนับสนุน ส่งเสริมผลงานชั้นเลิศ  
   หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า
พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขาย
  แบบไร้ขีดจำกัด
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตรา
  เติบโตที่สูงกว่า
เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพอย่าง
  เป็นสุข
เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรมผู้จับจ่าย มาเป็น
  โอกาสขาย
สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นกำลังเสริม
  ในอนาคต
บริหารจัดการทีมงานขายให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
  ยั่งยืน
การตลาดในภาพใหญ่สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่
  นักการตลาด
     www.manager.co.th      ส่งมอบคำสัญญา  
     www.mcot.net   หลักปฏิบัติของเรา  
     www.nationmultimedia.com   ผู้นำของเรา  
     www.posttoday.com      หลักธรรมาภิบาล  
     www.prachachat.net      ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
     www.set.or.th      ประวัติผู้บริหาร  
     www.settrade.com   บุคลากรของเรา  
     www.thannews.th.com      วัฒนธรรมองค์กรของเรา  
  ข่าวธุรกิจระดับนานาชาติ      ดุลภาพระหว่างงานอาชีพกับชีวิต  
     asia.wsj.com      ความก้าวหน้าในงานอาชีพ  
     money.cnn.com      ทีมงานที่หลากหลาย  
     news.bbc.co.uk   ชุมชนของเรา  
     online.barrons.com      เป็นพลเมืองที่ดี  
     supplychainanalysis.igd.com      รับผิดชอบต่อสังคม  
     www.businessweek.com      โลกยั่งยืนด้วยสีเขียว  
     www.chainstoreage.com          “อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
     www.directsellingnews.com ติดต่อเรา  
     www.forbes.com   ที่อยู่ของเรา ลูกค้าของเรา
     www.ft.com   ติดต่อเรา   สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา
     www.gallup.com       ลูกค้าของเรา
     www.kamcity.com       คำชื่นชมที่เราได้รับ
     www.retail-week.com      
     www.reuters.com     ทำไมต้องเป็น Bizz Backup?
          มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ
          ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์
          “ออกแบบพิเศษเฉพาะ” ตามความต้องการของลูกค้า
          สัมผัสได้ก่อน และตอบสนองเชิงรุก เพื่อป้องกัน
ปัญหา และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ
          คล่องแคล่วว่องไว พร้อมที่จะยืดหยุ่น ปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ