ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
  อบรมพัฒนา
 • Bizz Backup สร้างโอกาสมากมายในการ “อบรมพัฒนา” เพื่อที่จะยก
  ระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคล และ
  สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่าน
  จิตสำนึกของภาวะผู้นำ
 • Bizz Backup ให้บริการด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย หลักสูตรต่าง ๆ
  เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เพิ่มพูนทักษะ และยกระดับความเป็น
  มืออาชีพ เราให้บริการประชุมสัมมนา ห้องเรียน อภิปรายกลุ่ม หรือฝึก
  ทักษะในภาคสนาม หลักสูตรที่ออกแบบเป็นการเฉพาะจะเป็นการเสริม
  แรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • เราเป็น “กำลังเสริม” สร้างความสามารถให้กับทีมงานของลูกค้าของเรา
  เรามุ่งเน้นที่จะ “เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม - ปรับเปลี่ยนเพียงแค่เรื่อง
  เดียว” โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีทักษะและประสบการณ์ ผ่านหลักสูตร
  การฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ เช่น
  เสริมทักษะการขาย
  เสริมทักษะการโค้ช
  เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง
  การบริหารจัดการลูกค้าหลัก
  การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
  การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์
  การบริหารจัดการทีมงานขาย
  และอื่น ๆ