ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
บริษัทฯ ค้าปลีกสมัยใหม่
ห้างฯ ร้านฯ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม
บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่าน
  ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้จับจ่าย
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
อบรมพัฒนา
  แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
 • เราให้บริการ “แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ” มากมายหลายเรื่อง เช่น
  ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ และการวางแผนงานขาย
  การบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
  อัตรากำลังคน และการออกแบบผังองค์กร
  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลาเดินทาง กับการบริหารจัดการ
    เขตขาย
  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานขาย
    และกระบวนการขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ
  การเสริมแรงจูงใจด้วยอินเซ็นทีฟ หรือสวัสดิการอื่น ๆ
  พัฒนาดัชนีชี้วัดผลงาน และการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
  รู้ และเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  ยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง
  และอื่น ๆ