ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
 
พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำ
  ยอดขายทะลุเป้า
พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อ
  สร้างโอกาสขายแบบไร้ขีด
  จำกัด
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อ
  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า
เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจ
  มืออาชีพอย่างเป็นสุข
เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรม
  ผู้จับจ่าย มาเป็นโอกาสขาย
สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้า
  เป็นกำลังเสริมในอนาคต
บริหารจัดการทีมงานขายให้
  ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การตลาดในภาพใหญ่สำหรับ
  บุคคลที่ไม่ใช่นักการตลาด
“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
  เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพอย่างเป็นสุข
 • เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร
  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของคู่เจรจาเพื่อที่จะเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ให้
    มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  ตรวจสอบระดับอิทธิพล หรืออำนาจของคู่เจรจาเพื่อที่จะเข้าใจ
    สถานการณ์ที่แท้จริง
  วิเคราะห์ ล่วงรู้ให้ได้ว่า “ความต้องการที่แท้จริงของท่านคืออะไร”
  เลือกสรรเอายุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่เหมาะสมมาใช้
  ค้นหา “ความต้องการที่แท้จริงของคู่เจรจา”
  รับรู้สัญญาณที่เป็นวัจนะภาษา และสังเกตสัญญาณที่เป็นอวัจนะ
    ภาษา
  เสนอ “ข้อเสนอ” ที่เป็นจริงได้และเฉพาะเจาะจง
  พิสูจน์ข้อเสนอ หรือนำเสนอใหม่ด้วยการกำกับมูลค่าในข้อเสนอ
    นั้น ๆ
  ใช้ “หลักการต่อรอง” เพื่อที่จะต่อรองในทุกขั้นตอนของการเจรจา
  ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อปิดการเจรจาต่อรอง
  ประเมินผล และเรียนรู้จากประสบการณ์

Download PDF