ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
 
พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำ
  ยอดขายทะลุเป้า
พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อ
  สร้างโอกาสขายแบบไร้ขีด
  จำกัด
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อ
  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า
เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจ
  มืออาชีพอย่างเป็นสุข
เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรม
  ผู้จับจ่าย มาเป็นโอกาสขาย
สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้า
  เป็นกำลังเสริมในอนาคต
บริหารจัดการทีมงานขายให้
  ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การตลาดในภาพใหญ่สำหรับ
  บุคคลที่ไม่ใช่นักการตลาด
“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
  พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า
 • เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร
  “การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ” ที่ดีถือเป็นชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง
   
  จัดเตรียม “ข้อเสนอขาย” ให้เป็นคำพูดขายที่น่าสนใจ
    ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ จุดเด่น และคุณประโยชน์
  จัดเตรียมคำพูดสำหรับการเปิดการขาย
  การซักซ้อมฝึกฝนการนำเสนอ
  ปรับรูปแบบวิธีการนำเสนอการขายให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ซื้อ
  การสาธิตสินค้าหรือบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
    รายนั้น ๆ
  ออกแบบคำถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และเป็นการเฉพาะกับการ
    เข้าพบนั้นๆ รับฟังอย่างตั้งใจ
  คาดเดาเหตุแห่งความขัดแย้ง พฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่าง และคำ
    โต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพบ และกำหนดวิธีการรับ
  มือกับปัญหาเหล่านั้น
  การมีอิทธิพลเหนือลูกค้า การจูงใจทำให้เห็นด้วย หรือการ
    เกลี้ยกล่อมชักชวน และการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
  คำมั่นสัญญาจากลูกค้า
  การฝึกใช้ “เคล็ดลับและเทคนิคในการปิดการขาย”

Download PDF