ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
 
พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำ
  ยอดขายทะลุเป้า
พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อ
  สร้างโอกาสขายแบบไร้ขีด
  จำกัด
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อ
  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า
เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจ
  มืออาชีพอย่างเป็นสุข
เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรม
  ผู้จับจ่าย มาเป็นโอกาสขาย
สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้า
  เป็นกำลังเสริมในอนาคต
บริหารจัดการทีมงานขายให้
  ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การตลาดในภาพใหญ่สำหรับ
  บุคคลที่ไม่ใช่นักการตลาด
“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
  พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด
 • เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร
  เตรียมการฝึกสอนที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  การกล่าวเปิดให้คำฝึกสอนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการและ
    ควบคุมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความขัดแย้ง
    และสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่าง ๆ
  “ตรวจสอบติดตามศักยภาพ และค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง”
    โดยใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  “กำหนดเป้าหมายในการฝึกสอนอย่างชัดเจน”
  การใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกสอนได้ใช้
    ความคิดเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
  “สำรวจแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้” และก่อให้เกิดผลกระทบ
    ในทางสร้างสรรค์
  การกล่าวปิดให้คำฝึกสอน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
  ร่วมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการฝึกสอน

Download PDF